Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

1. CZŁONEK ZWYCZAJNY
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.
Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
Członek zwyczajny jest uprawniony do:

 • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,
 • korzystania w pełni z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • korzystania z nieodpłatnych odczytów i konsultacji organizowanych przez Oddział Stowarzyszenia w Koszalinie,
 • korzystania z biblioteki Oddziału Stowarzyszenia w Koszalinie, ,
 • noszenia odznaki organizacyjnej.

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy złożyć w siedzibie Oddziału Stowarzyszenia w Koszalinie deklaracji członkowskiej, dokonać wpłaty wpisowego 20 zł. oraz minimalnej wysokości składki rocznej w wysokości 48 zł.

Minimalna składka roczna dla Seniora wynosi: 12,- zł

Minimalna składka roczna dla Ucznia wynosi: 12,- zł

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia,
 • podnoszenia poziomu zawodowego oraz dbałości o właściwy poziom etyczny i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia,
 • skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd okręgowy może odstąpić od skreślenia z tego powodu, a także umorzyć zaległości,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające przepisy prawa, statutu lub godności zawodowej,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Od uchwały zarządu okręgowego w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie.

 

2. CZŁONEK ZWYCZAJNY - DYPLOMOWANY KSIĘGOWY

Członkiem zwyczajnym - dyplomowanym księgowym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością , a ponadto posiada udokumentowane kwalifikacje:

 • dyplomowanego biegłego księgowego lub
 • biegłego rewidenta lub
 • dyplomowanego księgowego lub równorzędne.

Członek zwyczajny - dyplomowany księgowy ma uprawnienia i obowiązki, takie jak członek zwyczajny, a ponadto jest w szczególności zobowiązany do:

 • corocznego obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
 • przestrzegania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości zgodnego z Kodeksem Etyki ustalonym przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).

Ustanie członkostwa zwyczajnego - dyplomowanego księgowego, stosuje się jak do członków zwyczajnych.
Aby zostać członkiem zwyczajnym- dyplomowanym księgowym Stowarzyszenia należy złożyć w siedzibie Oddziału Stowarzyszenia w Koszalinie deklaracji członkowskiej, dokonać wpłaty wpisowego 50 zł. oraz minimalnej wysokości składki rocznej w wysokości 48 zł.

3. CZŁONEK WSPIERAJĄCY

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji, przez zarząd oddziału okręgowego.
Zarząd okręgowy może przyjąć w poczet członków wspierających również osobę fizyczną, spełniającą w/w warunki.
Członek wspierający:
posiada jedynie głos doradczy; nie przysługuje mu prawo wyborcze,
działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia lub członek zwyczajny - dyplomowany księgowy,
ma prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia i zniżek w odpłatności za uczestniczenie jego pracowników lub przedstawicieli w organizowanych szkoleniach, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd oddziału okręgowego.
Obowiązkiem członka wspierającego jest:
opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,
propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

 • złożenia zarządowi oddziału okręgowego pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
 • skreślenia na podstawie uchwały zarządu okręgowego w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.

Aby zostać członkiem wspierającym należy złożyć pisemną deklarację członka wspierającego (w 2 egzemplarzach) i dokonać wpłaty wpisowego 50 zł oraz minimalnej wpłaty rocznej składki w wysokości 300 zł.

4. CZŁONEK HONOROWY

Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju nauki rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych oraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów oddanych.

Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego lub zwyczajnego - dyplomowanego księgowego, ale jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

Członek honorowy uczestniczy, na prawach delegata, w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w  okręgowym zjeździe delegatów właściwym pod względem przynależności organizacyjnej.

Przynależność do Stowarzyszenia jest potwierdzona następującymi dokumentami:

legitymacją członka zwyczajnego,
legitymacją członka zwyczajnego - dyplomowanego księgowego,
dyplomem członka wspierającego,
dyplomem członka honorowego.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000